Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Баир Жалсанов 2017 оной Һуралсалай Һалбариин зорилгонуудые тэмдэглэбэ

02.03.2017

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай үргэдхэгдэмэл коллегиин зүблөөн мүнөөдэр Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ. Эндэ  Буряад  үласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай уялгые дүүргэгшэ Баир Жалсанов   даалгагдаhан hалбарида ябуулагдаhан ажалай дүнгүүдые согсолон  элидхээ. Гадна 2017 оной зорилгонуудые  тодорхойлоо.

Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Баир Жалсанов элидхэхэдээ  гол шугам, хараа шэглэлнүүдые элирхэйлhэн гол данса хадаа  уласай 2030 он болотор  хүгжэхэ Стратеги гү, али хараа шугам  болоод байна. Эндэ эрдэм hуралсалай hалбариин саашанхи хүгжэлтэдэ ехэ анхарал хандуулагдана. Тиигэжэ тус хараа шугамай гол  зорилгонуудые бидэнэр элирхэйлхые недондо  ехэл оролдообди. Энээн дээрэ үшөөөөшье хүдэлмэри ябуулагдажа байна. Ехэбшэлэн хэлэхэдэ  үнгэргэгшэ жэлдэ урдаа табиhан бүхы шахуу зорилгонуудаа дүүргэжэ шадаабди. Гансал гурбатайhаа долоо  хүрэтэр наhанай   бүхы хүүгэдые  сэсэрлигүүдтэ  Һууринуудаар  хангаха  зорилго дүүргэгдээгүй.

Үхибүүдээ сэсэрлиг ябуулха дуратайшуулай  тоогой 63 процент сэсэрлигүүдээр  хангагданхай. Урдахи жэлтэй  сасуулхада хангалгамнай хоер процентээр дээшэлээ. Саадуудай дуталдаха ушар олон шалтагаантай. Улаан - Үдэ болон ниислэл хото шадархи аймагууд руу  бусад хүдөөгэй аймагуудҺаа хүн зон олоор зөөжэ ерэнхэй, hургуулиин урда тээ  хүүгэдтээ hуралсал хүмүүжэл олохо дуратай зоной тоо олошороод байна. Энэ асуудал шиидхэхын тулөө гүрэнэй болон хубиин олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй суг хамта үгөө ололсожо хүдэлхэмнай  мүнөө шухала болоод байна гээд Баир Жалсанов тэмдэглэбэ.

Гадна гүрэнэй  нэгэдэмэл шалгалтанууд  уласай hурагшадай  эрдэм мэдэсэнүүые бодото дээрэнь элирүүлэн  гэршэлнэ. Тиигэжэ зарим  hургуулинуудта бэлэдхэлэй  хэмжээн тон доогуур  байhаниинь элирүүлэгдээ. Илангаяа физикэ, хими, географи, биологи, ород уран зохеолоор бэлэдхэл hула байшоо.  Эндэ  бэрхэ багшанарай методикын талаар дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха хэрэг эрхилхэ хэрэгтэй  болоод байна. Ямар аргаар энэ хэгдэхэб гэжэ бодомжолхобди. Гэхэтэй хамта hайншье дүнгүүд туйлагдаа. Тоо бодолгын, ород, англи, немец хэлэнүүдээр бэлэдхэл hайн байжа, зуун балда хүртэгшэдэй тоо hүүлэй жэлнүүдтэ нэмэгдэжэл байна. Гадна  социальна орёо байдалда  хүдэлжэ байгаа 119 Һургуулинуудта    анхаралаа  хандуулжа, туҺалжа байхыень   Баир Баторович аймагай толгойлогшонорто хандаа.

Үшөө  юун дээрэ болбосоролой болон   эрдэм ухаанай сайдай уялгые дүүргэгшэ тогтожо хөөрөөб гэхэдэ, буряад хэлэнэй үзэлгэ заалга тухай асуудал болоно. hургуули бүхэндэ буряад хэлэе үзэхэ арга боломжонуудые үргэдхэхэ хэрэгтэй. Байгша ондо буряад хэлэнэй  10 багшанарые бюджедэй хүсөөр Һургахаяа оруулхабди, буряад хэлэнэй 87   багшанарай мэргэжэл март Һара соо  дээшэлүүлхэбди.

Энээнhээ гадна Һургуулиин хэрэглэмжэдэ номуудые, парта, техникэ худалдан абалга, гурбан халаанда Һуража байгаа  үхибүүдые нэгэ халаанда  болгохо болон бусад тон шухала асуудалнуудта тогтожо Баир Жалсанов элидхэл хэбэ. Тус элидхэлтэйнь  яаманай сайт дээрэ танилсаха аргатайт.

ОПУБЛИКОВАТЬ