Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Буряад орондо бүхэроссиин тоо бодолгын олимпиадын илагшад шагнагдаа

28.05.2018

Майн 18-да Буряад Уласай Арадай Хуралай Бага зүблөөнэй байра соо бүхэроссин тоо бодолгын олимпиадын илагшадай баярай шагналтын гурим үнгэрбэ. XXII-дохи эхин шатын һурагшадай “Дважды два” гэһэн лабораториин тоо бодолгын олимпиада, IV-дэхи эхин шатын һурагшадай Санкт-Петербургын тоо бодолгын олимпиада.

Баярай шагналгын гуримда министрэй орлогшо Улаан-Удэ хотын болбосоролой хорооной нэмэри hуралсалай түрүүлэгшэ Валерий Поздняков, МиКЭБИ фондын түрүүлэгшэ Юрий Гатанов, Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимназиин һурагшад, 59-дэхи Российска гимназиин һурагшад, 33-дахи гимназиин һурагшад, 1-дэхи дунда һургуулиин һурагшад, 22-дохи ба 19-дэхи һургуулинуудай һурагшад, багшанар ба гэртэхин хабаадаа.

“ Бүхэроссиин хэмжээ дээрэ иимэ олон хабаадагшадые харахада баярламаар байна. Ухаан бодолой мүрысөөнүүдтэ хабаадалга ганса ехэ хүндэлэл бэшэ, харин хүн бүхэнэй харюусалга болоно ха юм”, – гэжэ Валерий Поздняков амаршалгын үгэ хэлэхэдээ тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай 28 үхибууд дипломуудаар шагнагдаа, багшанартань Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай Яаманай баярай бэшэгүүд баригдаа.

Санкт-Петербург хотодо үнгэрһэн тоо бодолгын олимпиадада Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуулиин 7-хи ангиин һурагша Минеев Дмитрий бүхы бодолгонуудые бодоһон Россиин хоер һурагшадай нэгэн болоо! Июнь һарада Сочи хотодо үнгэрхэ олимпиадада Буряад оронһоо ошожо хабаадаха.

Илагшадта амжалта хүсэнэбди!

ОПУБЛИКОВАТЬ