Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Буряад орондо Шулуутын хаамал ниитэ шанарай дунда һургуулиин эдэбхитэй ажал ябуулга тухай хөөрэлдэбэ

31.05.2018

2018 оной майн 25 –да Загарайн аймагта «Шулуутын хаамал ниитэ шанарай дунда һургуулиин эдэбхитэй ажал ябуулга» гэһэн асуудалаар түхэреэн шэрээ үнгэрбэ. Энэ арга хэмжээ үндэрөөр сэгнэгдэбэ. Суглаанда хабаадагшад тус һургуулиин һонирхуулма ажал ябуулга тухай хөөрэлдэбэ, мастер-классуудта хабаадалсаба, һурагшад ба һургуули дүүргэгшэд концерт харуулба.

Түхэреэн шэрээдэ  Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай даагшын орлогшо – дунда ба нэмэри һуралсалай хорооной түрүүлэгшэ Валерий Поздняков; Буряад  уласай засаг түрын хуулиин наһа хүсөөгүй үхибүүдэй хэрэгээр ба тэдэнэй эрхэ хамгаалалгаар түрүүлэгшын орлогшо Эржена Гончикова; Буряад  уласай Дээдын  сүүдэй, аймагай сүүдэй  түлөөлэгшэд, хуулиин наһа хүсөөгүй үхибүүдэй хэрэгээр ба тэдэнэй эрхэ хамгаалалгаар аймагуудай хороонууд; Буряад республикын Мүрдэлгын хорооной Мүрдэлгын захиргаанай хүтэлбэрилэгшын ахамад туһалагша Дмитрий Столяров, Буряад  уласай дотоодын хэрэгэй засагай зургаанай хуулиин наһа хүсөөгүй үхибүүдэй хэрэгээр Захиргаанай даагшын орлогшо Сергей Бариев, Загарайн аймагай толгойлогшын олондо хабаатай асуудалнуудаар орлогшо Александр Митыпов, Загарайн олондо хабаатай сагааруулгын  хуулиин наһа хүсөөгүй үхибүүдэй түбэй түлөөлэгшэд хабаадаба.

Республикын хаамал  ниитэ шанарай тусхай дунда һургуулиин дарга Жамбал-Жамсо Жанаев ажал ябуулга тухайгаа иигэжэ хөөрэбэ: «Һургуули юрэл һурадаг гуримаараа  хүдэлжэл байдаг, һуралсалай ба хүмүүжүүлгын программанууд һурган хүмүүжүүлгын  эрдэмэй еһо заршам баримталан эмхидхэнхэй, хуби хүнэй бүхы талын хүгжөөхэ уялгатай.  Эхэ ороноо бодоһон ажал ябуулагдадаг, элдэб секцинүүд, кружогууд эмхидхэгдэнхэй (шатар, зохеон бүтээхы таһалганууд, хатарай кружок)».

Хуулиин наһа хүсөөгүй, буруу ябадалда ороһон үхибүүдтэй тусхай һургуулиин бүхы талын ажал ябуулга һайн үри дүн харуулна. 2016 ондо Йошкар-Олада Бүхэроссин үбэлэй тусхай мүрысөөндэ энэ һургуулиин һурагшад илажа гараһан байна. Гэхэһээ гадна, үхибүүд республикын эрдэмэй дүй дүршэлэй конференциин илагшад болодог, хатардаг, олониитын хэмжээ ябуулгануудта хабаададаг.

Бүхы һэргээлгын зургаануудай бэрхэшээлтэй үхибүүдтэй эмхи журамтай ажал, Шулуутын хаамал ниитэ шанарай дунда һургуулиин эдэбхитэй ажал ябуулганууд хуулиин наһа хүсөөгүй үхибүүдэй хоорондо гэмтэ хэрэг үйлэдэхэһөөнь  аршална.

ОПУБЛИКОВАТЬ