Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дарга һурагшадай Бүхэроссин олимпиадын ба федеральна бэлэдхэлнүүдэй мүрысөөндэ илагшадтай уулзаба

31.05.2018

2018 оной апрелиин 23-да Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дарга Баир Жалсановай Буряад ороной абьяас бэлигтэй һурагшадтай, багшанартай ба гэртэхинтэй уулзалга үнгэрбэ. Уулзалгада һурагшадай Бүхэроссин олимпиадын түгэсхэлэй шатада хабаадагшад ба федеральна хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ өөрынгөө бэлиг шадабари харуулһан үхибүүд уригдаһан байна.

2017 – 2018 һуралсалай жэлдэ һурагшадай Бүхэроссин олимпиадын түгэсхэлэй шатада хабаадагшадай бүлэг: Дашиева Давасурэн (Улаан-Үдэ хотын 19-дугаар һургуули) – хитад хэлээр илагша, Демьяненко Алина (Улаан-Үдэ хотын 42-дугаар һургуули) – тамиршадай дунда илагша, Хайдапов Жамсо (Улаан-Үдэ хотын физикэ ба тоо бодолгын 56-дугаар һургуули), Чэнь Оюна (Улаан-Үдэ хотын 14-дугаар гимнази), Сыжэньдаолима (Улаан-Үдэ хотын 9-дугаар һургуули), Абашеева Маргарита (Улаан-Үдэ хотын 14-дугаар гимнази) ба Никифорова Мария (Улаан-Үдэ хотын 59-дугаар Россин гимнази). Һурагшадай Бүхэроссин олимпиада хадаа гүрэнэй эгээ шухала оюун ухаанай мүрысөөн болоно. 2017 ондо Буряад республикаһаа түгэсхэлэй шатада найман хүн, 2018 ондо – долоон хүн хабаадаа.

Даргатай уулзалгада бэедэнь элүүр байдалһаа гажаһан зүйлтэй үхибүүдэй дзюдогоор Россин Чемпионадта түрүү һуури эзэлһэн Иройн коррекционно интернат-һургуулиин хүмүүжэгшэд баһал ерээ: Лубсанов Мэргэн ба Дашинимаев Эрдэни гэгшэд III-дахи һуури эзэлээ; Жамбалова Оюна алтан шагналда хүртэжэ, тамирай мастер болохо гэжэ дэбшүүлэгдэбэ; Пашинский Роман Россин Чемпионадта 18 наһанһаа дээшэ тамиршадай дунда мүнгэн шагналда хүртэжэ, дзюдогоор Россин суглуулагдамал бүлэгэй тоодо оробо. Үхибүүдые бэлэдхэлдэ ехэ туһа тамиршадай тренер Сурэн Мэндхуу оруулаа.

Эдир абьяас бэлигтэн, Улаан-Үдэ хотын 33-дугаар гимназиин һурагша Гурген Агаджанян Буряад ороноо федеральна хэмжээнэй «Хүхэ шубуун» гэһэн теле-бэлэдхэлдэ сурхуулжа, финалда гараһан байна. Бүхэроссин мүрысөөнэй жюри Гургенэй хүгжэмэй талаар абьяас бэлигтэй байһые үндэрөөр сэгнэбэ. Нэгэшье мүрысөөн Гургенэй хабаадалгагүйгөөр үнгэрдэггүй, тэрэнэй наада гаргалга хододоо зониие урмашуулдаг юм гэжэ дарга тэмдэглэбэ.

Зэдын аймагай Петропавловскын нэгэдэхи дунда һургуулиин ахамад классай һурагша Ринчинова Еленын Москвада ООН-ой Россин ассоциациин дэмжэлтээр МГИМО-до үнгэргэһэн Виталий Чуркинай нэрэмжэтэ Уласхоорондын модель – 2018 гэһэн мүрысөөндэ хабаадалга шухала һонин болоно. Елена – эрхим һурагша, Красноярск хотодо «Эрхим һурагша-2017» гэһэн II Яһатанай мүрысөөнэй лауреат, Томск хотодо «Сибириин бэлигтэн» гэһэн форумай хабаадагша, ОРМО 2017 ба 2018 гэһэн орон нютагуудай хоорондохи олимпиадын илагша. Тэрэ Буряад орондо Модели ООН гэһэн мурысөө байгуулха хэрэгтэй гэжэ дурадхал оруулһан байна.

Уулзалгын хабаадагшад, үхибүүд ба багшанар, республикынгаа абьяас бэлигтэй үхибүүдые хайшан гэжэ элирүүлхэб, хүгжөөхэб, дэмжэхэб гэжэ өөрынгөө һанамжануудаар, түсэбүүдээр хубаалдаба. Дарга үхибүүдые ба тэдэнэй багшанарые амжалтаарнь амаршалаад, өөрынгөө оролдосоор, ажалаар ганса Буряад ороноо суурхуулна бэшэ, харин талаан шадабарияа Бүхэроссин хэмжээндэ харуулна гээшэт гэжэ тэмдэглэбэ. Уулзалгынгаа түгэсхэлдэ Баир Баторович үшөө дахин бултаниие амаршалаад, багшанарта, үхибүүдтэ баярай бэшэг ба дурасхаалта бэлэгүүдые бариба.

ОПУБЛИКОВАТЬ