Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Буряад уласай Коменскын дунда һургуулиин бүлэг «Аюулгүй мөөр» гэһэн Бүхэроссин мүрысөөнэй түгэсхэлдэ хабаадаба.

31.05.2018

2018 оной май һарын 21-һээ майн 28-н болотор Краснодар хизаарай «Орленок» гэһэн Бүхэроссин хүүгэдэй түбтэ «Аюулгүй мөөр» гэһэн Бүхэроссин хүдэлөөнэй эдир шалгагшадай мүрысөөн түгэсэжэ байна. Мүнөө жэл мүрысөөнэй түгэсхэлдэ 84 орон нютагуудһаа илажа гараһан бүлэгүүд уулзаба. Буряад Республикаһаа Байгал шадарай аймагай Коменскын дунда һургуулиин бүлэг хабаадалсаба.

Майн 21-дэ «Орленок» гэһэн хүүгэдэй түбэй тайзан дээрэ «Аюулгүй мөөр» гэһэн мүрысөөндэ хабаадагшадые Россин дотоодын хэрэгэй засагай зургаанай дарга, полициин генерал-майор Михаил Черников, Краснодар хизаарай дотоодын хэрэгэй засагай зургаанай дарга, полициин генерал-майор

Александр Капустин, Россин болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай хүүгэдэй эрхэ хамгаалалгын талаар гүрэнэй дээдэ зургаанай таһагай дарга Ирина Пестовская, Бүхэроссин автомобилистнуудай ниигэмэй хүтэлбэрилэгшэ Валерий Солдунов болон хүдэлөөнэй эдир шалгагшадай ветеранууд угтаба.

Майн 23-һаа «Гудамжын хүдэлөөнэй гурим һайн мэдэхэ хүнүүд» ба «Велосипед ябуулха маяг» гэһэн мүрысөөнэй шатанууд эхилээ.

«Мүрысөөн орео, гудамжын хүдэлөөнэй гурим һайн мэдэхэ эдиршүүл 12 наһатайһаа дээшэ байжа болохогүй. Мүрысөөнүүдэй хоорондохи дүнгүүд эли болоодүй» - гэжэ утаһаар бүлэгэй хүтэлбэрилэгшэ Инна Букреева хөөрэбэ.

Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай ажалшадай бүлэг һурагшадта Бүхэроссин мүрысөөндэ амжалтатай хабаадахыень хүсэнэ.

ОПУБЛИКОВАТЬ