Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Буряад Уласта 6 мянга гаран хабаадагша

04.06.2018

2018 оной шалгалтын гол үедэ ЕГЭ (нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалта) тушааха.

2018 ондо нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалтын гол үе майн 28-һаа июлиин 2 болотор үнгэрхэ. 6 мянга гаран хүн шалгалтада хабаадахаар регистраци гараһан байна, тэдэнэй тоодо 5548 – мүнөө жэл һургуули дүүргэгшэд.

Нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалта тушаалгын гол үедэ 59 ППЭ (шалгалта үнгэргэхэ байра) эмхидхэгдэхэ. 2018 ондо шалгалта үнгэргэхэ бүхы байранууд соо нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалтада хабаадагшадта нюуса сахилгаан аргаар даабаринууд хэблэгдэхэ. Тиихэдэ шалгалта үнгэргэхэ байра дээрэ гансал шалгалтын даабаринууд бэшэ, харин нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалтада хабаадагшадта материалнуудай дүүрэн комплект, бланкнуудтаяа хэблэгдэхэ. Энэ хадаа нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалтын мэдээсэлэй аюулгүйе бүри дээшэлүүлхэ, хүнэй арга боломжын нүлөө багадхаха, шалгалтын даабаринуудые байрадань хүргэлгын зөөри гамнаха, шалгалта эмхидхэгшэдэй даалгабари хүнгэрүүлхэ арга үгэхэ болоно.

Нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалтада хабаадагшын нэгэ дүүрэн комплект 20 – 30 секунда соо хэблэгдэхэ. 15 хабаадагшатай аудиториин комплект хэблэлгэ дунда зэргэнь 10 – 12 минута эзэлхэ. Энэ арга хадаа 2018 оной нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалта сагһаа урид тушаалгын үедэ ехэ һайшаагдаһан байна.

Нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалта үнгэргэлгын үедэ бүхы аудитори соо видеоадаглалга, аудиторинуудай онлайн-видеоажаглалга нёдондо жэлэй нюрууда байха, 94% бүридэхэ.

Шалгалтын ябасын мониторинг 500 гаран олониитын адаглагша болон онлайн-шэртээшэ (тэрэнэй тоодо 40 федеральна олониитын ажаглагша) ябуулха. Республика соо ушар байдалай түб эмхидхэгдэхэ.

2018 ондо нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалтын удха ондоо болгогдоогүй, предмедүүдээр эгээ бага богоһо баллнууд баһа хубилгагдаагүй.

Нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалтын даабаринуудай янзанууд нэгэ адли байгуулгатай, орёо, хэсүү байлгаараа адлирхуу ба регион бүхэндэ дайралдаһаарынь хубаагдаха.

Эгээ олоор обществознани шэлэнэ, 2018 оной нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалтын гол үеын 53% хабаадагшад тушаахаяа түсэблэнэ. Естественнэнаучна предмедүүдтэ ехэ һонирхол зандаа үлэнэ: 56% хабаадагшад гүнзэгырүүлһэн тоо бодолго тушаахаар шэлэһэн байна, 27% - биологи, 25% - физикэ, 20% - хими. Тиихэдэ эгээ олоор түүхэ шэлэлгэ заншалта болоо, 28% хабаадагшад шэлэһэн байна.

Нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалта болон шухала гүрэнэй шалгалта үнгэргэлгын үедэ гараһан бүхы асуудалнуудаар һургуули түгэсхэгшэд болон тэдэнэй түрэлхид Министерствын болон РЦОИ мэргэжэлтэдтэ +7 (3012) 21-35-97, 20-10-50 утаһаар хандахада болохо.

Нэгэдэмэл гүрэнэй шалгалтын гурим эбдэлгэ тухай заагдаһан утаһануудаар дуулгагты.

ОПУБЛИКОВАТЬ