Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Юрэнхылэгшын тамирай наадануудай дʏнгʏʏд

31.05.2018

Буряад Уластамнай Бʏхэроссин hурагшадай дунда ʏнгэргэгдэдэг «Юрэнхылэгшын тамирай нааданууд» ʏнгэрбэ. Энэ нааданада найман hургуулинууд хʏнгэн атлетикээр, альган бʏмбэгɵɵр, теннисээр, тамаралгаар ба даам наадаар мʏрысэбэ.

Юрэнхылэгшын тамирай наадан Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков, Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай тамирай болон халааниие бэлдэдэг таһагай дарга Баир Дашибальжиров, СССР-эй хʏнгэн атлетикээр спортын мастер Надежда Суворова, Эдиршүүлэй аяншалгын, тамирай уласай түбэй захирал Даша Кырмыгенов гэгшэд халуунаар амаршалжа, нээбэ.

Гурбан ʏдэрэй турша соо бʏлэгʏʏд бʏхы арга шадалаа харуулжа, hургуулиингаа нэрэ зэргэ хамгаалба. Гурбан ʏдэрэй шанга тулалдаанай дʏнгʏʏд: Улаан-Yдэ хотын 49 –дэхи hургуули 1- дэхи hуури, Улаан-Yдэ хотын 42 hургуули 2-дохи hуури, Кабанскын аймагай Сэлэнгын гимнази 3-дахи hуури эзэлбэ.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман «Юрэнхылэгшын тамирай нааданай» хабаадагшадые амаршалан, 2018 оной сентябрь hарада ʏнгэрхэ мʏрысɵɵнʏʏдтэ шэнэ илалтануудые хʏсэнэ.

ОПУБЛИКОВАТЬ