ҺУРАГШАДАЙ ЗААТАГҮЙ МЭДЭХЭ ҮГЭНҮҮД ГЭһЭН АЖАЛАЙ ТАЙЛБАРИ БЭШЭГ

?УРАГШАДАЙ ЗААТАГ?Й МЭДЭХЭ ?ГЭН??Д ГЭ?ЭН АЖАЛАЙ ТАЙЛБАРИ БЭШЭГ 05.10.2015

Һурагшадай заатагүй мэдэхэ үгэнүүд гэһЭН АЖАЛАЙ ТАЙЛБАРИ БЭШЭГ

Тус «Һурагшадай заатагүй мэдэхэ үгэнүүд» найман жэл соо буряад хэлэ үзөөд, мэдэхэ болохо үгэнүүдые хамталан зохёоходоо, буряад хэлэ зааха стандарт дээрэ үндэһэлэн (зохёогшонь С.Ц. Содномов), хэрэглэжэ, мүн тиихэдэ хари хэлэнүүдэй стандарт (элдэб олон зохёогшодой), үгэнүүдэй хамагай бага нөөсэ дээрэ үндэһэлжэ автор зохёогоод, һуралсалай болон эрдэм ухаанай яаманай хүтэлбэрилэгшэдтэй, буряадай үндэһэтэнэй лицейн, хорин юһэдэхи буряад гимназиин дарганартай хэлсэн баталжа, олоной хэлсээндэ табина.

Үхибүүдэй мэдэхэ болохо үгэнүүд сэдэбүүдээр хубаарилагдахаһаа гадна анги ангяар хубаарилагдаба. Энэ ямар ушартайб гэбэл, һурагшадай эрдэм мэдэсэ үзэһэн, олоһон нөөсыень элирүүлэн шалгахада, сомор боложо үгэнэ гэһэн удхатай. Эхин шатануудта хамагай хэрэгтэй үгэнүүд оруулагдажа, анги бүридэ зуу тухай үгэнүүд, харин дүн хамта 976 үгэ болобо. Энэ тоодо ороһон үгэнүүдые һурагшад сээжэлдээд лэ дүүрэшэхэ бэшэ, харин программа, һуралсалай номуудые зохёогшод сэдэб бүхэндэ тус тустань үгэнүүдые нэмэжэ оруулха эрхэтэй, гэбэшье шалгаха үедэ эдэл 976 үгэ байха зэргэтэй.

Үхибүүдэй мэдэсэ нэгэ янза байдаггүй, зариманиинь гэртээ буряадаар һураһан, зариманиинь сэсэрлигтэ үзэһэн, харин олонхинь нэгэшье үгэ мэдэхэгүй байдаг. Тиимэһээ бултандань адли эрилтэ табижа, нэгэ хэмжээндэ һургабал зүйтэй, багшадашье амар, һурагшадшье һайнаар үзэхэ гэжэ һанагдана.

ҺУРАГШАДАЙ ЗААТАГҮЙМЭДЭХЭ ҮГЭНҮҮД


            ҺУРАГШАДАЙ ЗААТАГҮЙМЭДЭХЭ ҮГЭНҮҮД (обновлено)

Шэлэн абахадаа, эгээн хэрэглэмжэтэй, абаһаар лэ хэлэхэ үгэнүүд абтаба. Үлүү олон үгэ гү, али хүсэд бэшэ гэжэ тоолобол, хүн бүхэн найруулагшадта хандажа, нэмэлтэ, хороолтоёо хэлсэхэ аргатай, тиин сахим шуудангайнгаа хаягуудые, утаһанайнгаа дугаарнуудые ниитэлнэбди:

tbabasan@mail.ru, утаһан: +7(9021) 602088 хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид доктор Цыренов Бабасан Доржиевич,  Буряадай эрдэмэй түб;

[email protected], утаһан: +7(3012) 446203 хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид доктор Шойнжонов Булад Баирович, Буряад лицей;

nyusatobsho@mail.ru, утаһан: +7(3012) 455275 Ширапов Баяр Кимович, Буряад гимнази;

[email protected], утаһан: +7(3012) 214256 Сангажапова Соелма Цыреновна, Буряадай һуралсалай яаман.