Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Мэдээсэл

24.05.2018

Дивизионно станциин V-дахи гвардейскэ Улаан тугта II-дохи шатын Суворовой орденто №46108 танкова бригадын байдаг газарта ГБПОУ "БРИТ" оюутадай 10-дахи ойн баярай сэрэгэй-һуралсалай сбор үнгэрөө.

23.05.2018

2018 оной майн 18-да «Буряадай респуликын автомобильна транспортын техникум» гэһэн гүрэнэй өөрын эрхэтэ мэргэжэлэй һуралсалай эмхи зургаан соо «В», «С» зэргэ шатын жолоошодой мэргэжэлэй дүй дүршэл шалгаһан нээмэл республикын мүрысөөн үнгэрбэ.

23.05.2018

2018 оной майн 18-да Зүүн Сибириин гүрэнэй соел болбосоролой дээдэ һургуулида “Орон нютагуудаар олондо хабаатай соел болбосоролой оршон байдал залуушуулай хараагаар” гэһэн заншалта эрдэмэй дүршэл дадалай конференци үнгэрбэ.

22.05.2018

Наадан заншалта ёһоороо Ивалгын дасанда табан һарын 19-дэ үнгэрөө. Энэ наадануудай гаргашые Буряад Уласай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаман бэе дээрээ даажа абаһан байгаа.

Нэрлэгдэһэн заабаринуудаар элирһэн эрхим һургуулинууд, бүлэгүүд:

18.05.2018

Буряад Уласай юрэнхы hургуулинуудтай танилсалхаяа ба дʏй дʏршэлɵɵрɵɵ хубаалдахаяа Москва хотоhоо тʏлɵɵлэгшэд уригдаба.

18.05.2018

Майн 11-15- да Зеленоград хотодо ʏнгэрhэн Россин чемпионадта ГБОУ «I-II тусхай тʏхэлэй (коррекционно) юрэнхы болбосоролой интернат-hургуулиин шабинар ба hургуули дʏʏргэгшэд амжалтануудые туйлаба.

18.05.2018

Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи эрдэм шэнжэлгэ ба шэнэлэлгээр Зүблөөн байгша оной апрелиин 15 болобо. Зүблөөнэй ажаябуулгын гол зорилго гүрэнэй эмхи зургаануудай ба эрдэмэй, hуралсалай эмхинүүдэй нягта харилсаатайгаар ажаллаха.

08.02.2018

Һүүлэй жэлнүүдтэ гүрэн доторнай ажалай шэглэ­лэй мэргэжэлтэд хомор боложо эхилээ. Байдал заһаруулхын тула энэ асуудалда ехэ анхарал хан­дуулагдадаг болонхой. Тиигэжэ манай гүрэн 2011 ондо бүхэдэлхэйн WorldSkills гэһэн хүдэлөөндэ орол­соо.

17.04.2017

Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ульяновск, Смоленск, Волгоград хотонуудта Бүхэросиин олимпиадын түгэсхэлэй шата һуралсалай элдэб предмедүүдээр үнгэргэгдэжэ байна.

05.04.2017

Буряад Уласай нэмэлтэ һуралсалай багшанарай хоорондоо харилсаха, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха, бэлиг талаантай, уран шадабаритай багшанарые элирүүлжэ дэмжэхэ, урмашуулха гэһэн зорилготой энэ мүрысөөн үнгэргэгдэнэ.

Страницы

ОПУБЛИКОВАТЬ