Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Мэдээсэл

23.03.2017

Сэлэнгэ аймагай Харганын дунда һургуулиин 11-дэхи классай һурагша Булат Султумов “Эрхим һурагша-2017” гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.

02.03.2017

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай үргэдхэгдэмэл коллегиин зүблөөн мүнөөдэр Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ. Эндэ  Буряад  үласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай уялгые дүүргэгшэ Баир Жалсанов   даалгагдаhан hалбарида ябуулагдаhан ажалай дүнгүүдые согсолон  элидхээ.

15.02.2017

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба.

16.02.2017

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй.

23.02.2017

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа.

22.02.2017

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна.

Страницы

ОПУБЛИКОВАТЬ